Eetikakoodeks

EPRA eetikakoodeks tugineb Global Alliance for Public Relations and Communication Management “Ülemaailmsele avalike suhete eetikakoodeksile”.

Põhimõtted

Me rajame oma professionaalsed põhimõtted iga üksikisiku võõrandamatule väärtusele ja väärikusele. Me usume ja toetame inimõiguste realiseerimist, eriti mis puudutavad sõnavabadust, vabadust koguneda ja koosolekuid pidada, ajakirjandusvabadust, mis on olemuslikult vajalikud heade avalike suhete korraldamiseks.

Teenides klientide ja tööandjate huve, pühendame me end parema kommunikatsiooni, arusaamise ja erinevate isikute, gruppide ja ühiskonna institutsioonide vahelise koostöö edendamisele. Tunnistame oma kohustusi laiema ühiskonna ees kui ainult oma kliendid/tööandjad.

Ühtlasi peame vajalikuks elukestvat professionaalset arendamist.

Me tõotame:

Käituda professionaalselt, moraalselt, objektiivselt, täpselt, õiglaselt ja tundes vastutust oma klientide, oma klientide avalikkuste ja informeeritud ühiskonna ees;

Parandada oma individuaalseid kompetentse ja edendada elukutse teadmust ja suutlikkust läbi jätkuva hariduse ja teaduse; Järgida Eetikakoodeksi põhimõtteid.

Eetikakoodeksi standardid

Igal liikmel on ülesanne:

Teadvustada, et tal lasub kohus kaitsta ja edendada oma elukutset ja selle nõuetele vastavalt käituvate kaasesindajate mainet.

Püsida informeeritud ja haritud elukutsel rakendatavatest praktikatest, mis tagavad eetikareeglitest kinnipidamise.

Püüda aktiivselt end professionaalselt arendada.

Sõnastada täpselt, mida avalike suhete tegevused suudavad ja ei suuda saavutada.

Nõustada kaasliikmeid eetika-alaste otsuste tegemise protsessis üldiselt ja konkreetsete juhtumite osas.

Nõuda, et kaasliikmed järgiksid Koodeksi eetilisi soovitusi ja käitumuslikke nõudeid

Huvide kaitse

Me teenime oma kliendi ja tööandjat kaitstes vastutustundlikult nende huve ja toome kuuldavale nende hääle, ideed, faktid ja vaatenurgad abistamaks informeeritud avalikku debatti. Me ei esinda konfliktseid ega konkureerivaid huve ilma asjasse puutuvate poolte nõusolekuta.

Õigsus

Me järgime klientide ja tööandjate huve edendades kõige kõrgeimaid täpsuse ja objektiivsuse standardeid.

Ausus

Me käitume oma tegevuses ausalt ning järgime Koodeksi põhimõtteid ja vaimu nii, et meie oma isiklik maine, meie kliendi/tööandja ja elukutse maine tervikuna oleksid kaitstud.

Asjatundlikkus

Me püüame omandada ja vastutustundlikult kasutada kogu valdkondlikku teavet ja kogemusi rajamaks parema arusaama kliendi/tööandja tõsiseltvõetavusest. Veelgi enam, me edendame ja propageerime oma elukutset läbi pideva professionaalse teadus- ja arendustegevuse ja hariduse.

Lojaalsus

Me oleme truud neile, keda me esindame ja oleme esindanud, samal ajal austades oma kohuseid teenida ühiskonna huve ja toetada vaba eneseväljendust. Me tagame nii endiste kui praeguste klientide või tööandjate poolt meile usaldatud priviligeeritud informatsiooni konfidentsiaalsuse.